RAGNARÖK ONLINE Site officiel : www.ragnarokeurope.com

Warunki i zastrzeżeniaStrona Gravity Gateway jest obsługiwana przez spółkę Whybe Online EMEA.


Relacje wynikające z umowy pomiędzy spółką Whybe Online EMEA oraz klientem objęte są niniejszymi Ogólnymi warunkami handlowymi.


Zamawiając produkty, Klient potwierdza, że należycie zapoznał się i wyraził zgodę na Ogólne warunki handlowe.


Stronami umowy są:


Klient (Klient, „ty”): dowolna osoba zamawiająca produkty za pośrednictwem strony Gravity Gateway.


Whybe Online EMEA, francuska spółka z siedzibą pod adresem 15-27 rue Moussorgski 75018, Paris („Whybe Online”, „my”)


Zamówienie produktu przez Klienta stanowi dla spółki Whybe Online wiążącą ofertę zakupu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na ekranie informację potwierdzającą oraz dodatkowo e-mail z potwierdzeniem. Powyższe automatyczne potwierdzenie nie oznacza przyjęcia przez spółkę Whybe Online zamówienia Klienta. Akceptacja zamówienia przez spółkę Whybe Online następuje łącznie z wejściem umowy w życie tylko w sytuacji, gdy spółka Whybe Online udostępni Klientowi produkty lub usługi poprzez aktywację. 

Należy sprawdzić, czy w automatycznym potwierdzeniu zamówienia nie pojawiły się błędy i poinformować nas natychmiast o wszelkich rozbieżnościach. Klient gwarantuje, że podane podczas rejestracji dane są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

Akceptowane są wyłącznie zamówienia od Klientów, którzy ukończyli 18 lat.


Rodzaj usługi i ograniczenia


Produkty lub usługi są dostarczane Klientowi za pośrednictwem automatycznej aktywacji.

Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail.

Zamówienia Karatów nie podlegają zwrotom, chyba że zostanie udowodnione podwójne zamówienie (pojedyncze zamówienie przetworzone dwukrotnie).


Warunki korzystania z produktów i usług


Klient musi spełniać wymagania systemowe określone na stronie Gravity Gateway.

Komputer Klienta musi być mieć szerokopasmowe połączenie z Internetem (np. za pomocą DSL).


Licencja na produkt


Zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków handlowych Klient otrzymuje ograniczone i niewyłączne prawo do korzystania z jednej (1) kopii produktu dostarczonej przez spółkę Whybe Online na komputer stacjonarny lub laptop. Według umowy Klient nie może kopiować, modyfikować, dekompilować żadnego programu zawartego w produkcie, pozyskiwać kodu źródłowego, tworzyć produktu pochodnego ani usuwać jego nazwy lub nazwy producenta. Użytkownik uzyskuje wyłącznie zgodę na korzystanie z produktu do użytku osobistego i nie może go przekazywać, sprzedawać, cedować ani wynajmować osobie trzeciej.


Obowiązki i zobowiązania Klienta

Rodzaj użytkowania


Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z usługi wyłącznie na własny użytek. Użytkowanie strony Gravity Gateway bez uprzedniej zgody do celów zawodowych, handlowych lub promocyjnych jest zabronione. Spółka Whybe Online nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeżeli usługa jest wykorzystywana w sposób niezgodny z niniejszymi zasadami i warunkami.


Dane osobowe / Konto użytkownika


Klient ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z danych dostępowych (LOGIN i hasło) i dane przekazane przy użyciu swojego LOGINU i hasła.

Klient nie powinien udostępniać LOGINU i hasła osobom trzecim.

W przypadku przekazania lub wykorzystywania danych dostępowych z naruszeniem niniejszych Ogólnych warunków handlowych (np. w przypadku jednoczesnego dostępu do usługi z dwóch różnych komputerów PC za pośrednictwem tego samego LOGINU i hasła) spółka Whybe Online zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Klienta do usługi bez ponoszenia odpowiedzialności na okres jednego (1) miesiąca. Spółka Whybe Online może kontynuować zawieszenie konta do momentu przeprowadzenia pełnego dochodzenia. Po jego zakończeniu spółka Whybe Online według własnego uznania określi właściwy sposób dalszego postępowania.

W przypadku powtarzającego się naruszania Ogólnych warunków handlowych spółka Whybe Online zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usługi oraz rezygnacji z umowy z Klientem. W tym przypadku spółka Whybe Online nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta.

W przypadku utraty lub kradzieży danych dostępowych (LOGINU lub hasła) Klient powinien jak najszybciej poinformować spółkę Whybe Online o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: support@whybe-online.com


Szkoda na wizerunku i manipulacje


Klient zgadza się nie dokonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby spowodować szkodę na wizerunku lub niedogodności dla spółki Whybe Online i/lub innych podmiotów z nią powiązanych.


Prawa autorskie


Oprócz prawa do korzystania do celów prywatnych i niekomercyjnych Klienci nie mogą:

sprzedawać, wypożyczać, użyczać ani przekazywać egzemplarzy produktów,

używać produktów ani jakichkolwiek ich elementów na platformach publicznych (w szczególności w kawiarenkach internetowych i salonach gier),

udostępniać lub oferować osobom trzecim muzyki, programów, gier, usług lub funkcji gry wieloosobowej do jakichkolwiek zastosowań online lub offline bez uprzedniej pisemnej zgody.

Klient potwierdza, że zrozumiał powyższe ograniczenia i zamierza się im podporządkować. Naruszenie powyższych zasad może prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Klienta. Klient rozumie, że spółka Whybe Online nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez niego powyższych uregulowań.

Osoba, która nielegalnie powiela, rozprowadza lub publicznie kopiuje produkty, podlega odpowiedzialności karnej. Nielegalne powielanie produktów grozi karą więzienia i/lub grzywny. Skopiowane w sposób nielegalny dane mogą zostać skonfiskowane i zniszczone. Dodatkowo spółka Whybe Online, w imieniu własnym oraz właścicieli praw autorskich, zastrzega sobie prawo do wysunięcia w ramach obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego roszczeń z tytułu poniesionych szkód.


Ceny i koszt dostawy


Ceny produktów będą podane w odpowiednich wykazach lub reklamach internetowych znajdujących się na stronie Gravity Gateway. Klient może korzystać z produktu lub usługi dopiero po uregulowaniu płatności.

Szczegóły techniczne związane z internetowymi transakcjami płatniczymi:

Informacje podczas transferu są kodowane za pomocą technologii szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer).

Zastosowane zostaną istniejące w przeglądarce internetowej funkcje szyfrowania.

Spółka Whybe Online nie ma dostępu do prywatnych danych Klienta, w szczególności do danych związanych z jego kontem bankowym i zdolnością kredytową.

W celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom spółka Whybe Online przechowuje wyłącznie adres Klienta oraz datę i godzinę dokonania transakcji. Powyższe dane pozostają poufne i mogą być wykorzystane w poniższych przypadkach.

Niezależnie od zakresu, każda próba nieuczciwego działania lub oszustwa spowoduje podjęcie działań, których częścią może być przekazanie wszystkich danych transakcji odpowiednim organom państwowym.

Po pomyślnym dokonaniu transakcji zakupiony produkt zostaje udostępniony Klientowi za pośrednictwem automatycznej aktywacji. Jeżeli transakcja nie zostanie przeprowadzona, spółka Whybe Online zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika do czasu ustalenia przyczyny.


Odpowiedzialność za wady


Spółka Whybe Online gwarantuje, że wszystkie sprzedawane produkty podlegają Ogólnym warunkom handlowym. Produkty zostały przetestowane i będą funkcjonować w ramach określonych parametrów i w sposób opisany na stronie internetowej. Spółka Whybe Online nie jest jednak w stanie zagwarantować, że produkty związane z oprogramowaniem spełnią oczekiwania Klienta, a oprogramowanie będzie funkcjonowało bez wad we wszystkich okolicznościach, a także nie udziela jakichkolwiek gwarancji określonych funkcji czy efektów działania oprogramowania, ponieważ w momencie stworzenia produktu jego parametry przekraczają aktualne minimalne standardy technologiczne dla oprogramowania. To samo ma zastosowanie do poprawności lub kompletności dokumentacji dołączonej do oprogramowania.

Jeżeli dostarczony produkt okaże się wadliwy, a jego zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem niemożliwe, spółka Whybe Online według własnego uznania albo dokona wymiany produktu, albo zwrotu płatności w ciągu przewidzianego prawem czasu od daty zakupu. Powyższy zapis ma zastosowanie wyłącznie do produktów oferowanych bezpośrednio na stronie Whybe Online. Spółka Whybe Online nie udziela jakichkolwiek gwarancji na produkty aktywowane przez Klienta za pośrednictwem innych źródeł niż strona Whybe Online. Klient jest zobowiązany do wysłania na podany powyżej adres obsługi klienta Whybe Online pełnych informacji na temat wadliwego produktu oraz charakteru wady. Spółka Whybe Online nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody wynikające z korzystania z produktu, o ile wspomniana szkoda nie jest wynikiem zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania spółki Whybe Online i pod warunkiem wyłączenia odpowiedzialności w przepisach prawa. W żadnym wypadku spółka Whybe Online nie jest odpowiedzialna za nieprzewidziane szkody ani szkody pośrednie i następcze.

Spółka Whybe Online nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania, w szczególności z nieprzestrzegania instrukcji, błędne wdrożenie do eksploatacji, niewłaściwą obsługę lub zastosowanie nieprawidłowych akcesoriów.

Jeżeli według uznania spółki Whybe Online usunięcie wady okaże się nieracjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, dostarczony zostanie produkt zastępczy lub Klient otrzyma zwrot pieniędzy.


Prawo Whybe Online do wypowiedzenia umowy


W przypadku poważnego lub powtarzającego się naruszania przez Klienta niniejszych Ogólnych warunków handlowych spółka Whybe Online może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć wszystkie zawarte umowy i licencje przyznane Klientowi w ramach niniejszych Ogólnych warunków handlowych. Jeżeli jakakolwiek umowa lub licencja zostanie anulowana, uznaje się, że niezależnie od okoliczności wszystkie uprawnienia licencyjne dla Klienta wynikające z powyższych umów zostają cofnięte bez rekompensaty, a Klient ze skutkiem natychmiastowym przestaje korzystać ze wszelkich związanych z nimi produktów.


Prawo Klienta do wypowiedzenia umowy


Prawo do wypowiedzenia umowy – Klient ma prawo do rezygnacji z dowolnego zamówienia w okresie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zamówienia jedynie w sytuacji, gdy produkt lub usługa nie zostały automatycznie aktywowane. Jeżeli Klient życzy sobie anulować zamówienie, powinien skontaktować się ze spółka Whybe Online za pomocą poczty e-mail pod adresem support@whybe-online.com, dostarczając szczegóły zamówienia i wyjaśniając powody rezygnacji.

Konsekwencje wypowiedzenia – W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta spółka Whybe Online zwraca płatność dokonaną na poczet anulowanego zamówienia. Prawo Klienta do korzystania z określonego produktów (lub produktów) wygasa z chwilą rezygnacji z zamówienia. Klient musi usunąć produkt i wszystkie jego kopie na swoim komputerze oraz każdym innym urządzeniu lub nośniku, na który został on skopiowany.

Zamówienia Karatów nie są objęte zwrotami, chyba, że zostanie udowodnione dokonanie podwójnego zamówienia (pojedyncze zamówienie zostanie przetworzone dwukrotnie).


Ochrona danych/Pliki cookie


Spółka Whybe Online wykorzystuje dane osobowe Klienta wyłącznie dla celów obsługi zamówienia. Wszystkie dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w zgodzie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Klienci są uprawnieni do przeglądania, poprawiania, blokowania i usuwania swoich przechowywanych danych za darmo i w dowolnym momencie. Spółka Whybe Online nie udostępnia danych osobowych, w szczególności adresu domowego i adresu e-mail Klienta, jakimkolwiek podmiotom trzecim bez pisemnej zgody, którą Klient może w każdej chwili odwołać. Niniejszy zapis nie dotyczy partnerów spółki Whybe Online wymagających przekazania wspomnianych danych do obsługi zamówienia (np. kuriera dostarczającego towar lub operatora usług bankowych obsługującego płatność). W powyższych przypadkach zakres przekazanych danych jest jednak ograniczony do niezbędnego minimum. Spółka Whybe Online wdrożyła techniczne i organizacyjne środki zabezpieczeń do ochrony danych Klienta przed przypadkową lub zamierzoną zmianą, utratą, zniszczeniem i dostępem nieuprawnionych osób.

Informacje dotyczące karty kredytowej są kodowane w 128-bitowym systemie SSL (Secure Socket Layer) i przekazywane do bramki płatności, która jest bezpośrednio powiązana z usługą przeznaczoną do dokonywania transakcji za pomocą karty kredytowej. Dane są weryfikowane online, a płatność jest przetwarzana przed dostawą towaru (płatność gotówkowa z góry).

Strona Gravity Gateway wykorzystuje pliki „cookie” do magazynowania informacji o Kliencie. W plikach „cookie” zapisywane są Informacje dotyczące Klienta, nazwy użytkownika oraz wybrana waluta państwowa. Z powyższych danych można skorzystać, gdy Klient ponownie odwiedza stronę.

W momencie gdy Klient rejestruje się na stronie Whybe Online lub zamierza złożyć zamówienie, spółka Whybe Online wymaga określonych danych. Powracający klienci Gravity Gateway mogą logować się za pomocą nazwy użytkownika i osobistego hasła. Dane przechowywane w pliku „cookie” pozwalają uniknąć wypełniania niektórych formularzy i pomagają w prawidłowej nawigacji na stronie. Ważność plików „cookie” wygasa po upływie 5 lat. Klienci mogą zarządzać zgodą na zastosowanie plików, zmieniając ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej i blokować je, jeżeli nie chcą z nich korzystać.


Obowiązujące prawo i jurysdykcja


Niniejsze Ogólne warunki handlowe oraz związane z nimi sposoby postępowania i porozumienia podlegają przepisom prawa luksemburskiego. Każda osoba korzystająca ze strony Gravity Gateway spoza terytorium Luksemburga jest osobiście odpowiedzialna za przestrzeganie obowiązującego prawa miejscowego w zakresie, w którym ma ono zastosowanie do produktów lub korzystania z nich.


Klauzula zastrzegająca


W przypadku jeżeli jakikolwiek zapis niniejszych Ogólnych warunków handlowych zostanie uznany przez sąd właściwy do rozpatrywania związanych z nimi sporów za nieobowiązujący, wykonalność pozostałych postanowień pozostaje w mocy. O ile to możliwe, każdy zapis uznany za nieobowiązujący zostanie poprawiony, ale tylko w zakresie umożliwiającym jego wykonalność.


Pełna umowa


Niniejsze Ogólne warunki handlowe stanowią podstawę dla wszystkich prawnych umów pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy i wykluczają wszelkie inne ustne lub pisemne porozumienia.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialności spółki Whybe Online z tytułu oświadczenia niezgodnego z prawdą.


Różne


KLIENT DEKLARUJE, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE I ZGADZA SIĘ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NIMI. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, SUGESTII LUB KOMENTARZY PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM POCZTOWYM LUB E-MAILOWYM PODANYM NA POCZĄTKU NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE.